Biblias

Bibliya Tagalog Free

Maaari mo nang mailagay ang pinakamagandang edisyon ng Banal na Bibliya sa iyong telepono.

Ang madalas na pag-aaral ng Bibliya ay isa sa mga pinakaimportanteng kagawian na iyong malilinang.

28 na milyong tao na gumagamit ng wikang Tagalog sa Pilipinas ay maaari nang magbasa ng Sakita ng Diyos sa inyong sariling lenggwahe!

I-download ang aming app na pam-Bibliya sa iyong telepono o tablet upang mabasa mo ito kahit hindi nakakabit sa internet.

Para sa isang Kristiyano, ang Bibliya ay isang libro ng pananampalataya at buhay. Ang Bibliya ay banal dahil ito ang paraan ng Diyos upang ipaalam sa atin ang kanyang kagustuhan.
bibliya-tagalog-free-6
Ang Banal na Bibliya ay libro na puno ng karunungan, ang Banal na libro ng mga Kristiyano. Ito ay naglalaman ng mga kakaiba at tunay na Salita ng Diyos at naglalaman rin ito ng mga patnubay para sa sambayanan.

Ang Bibliya ay nahahati sa dalawang bahagi: ang Luma at ang Bagong Testamento. Ang Lumang Testamento ay mayroong 39 na libro at ang Bagong Testamento ay mayroong 27 na libro.

Piliin ang libro sa Bibliyang Tagalog: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukomt, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Mga Cronica, 2 Mga Cronica, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Ang Mangangaral, Ang Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Mga Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micas, Nahum, Habakkuk, Zephanias, Hagai, Zacarias, Malakias.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Mga Taga-Roma, 1 Mga Taga-Corinto, 2 Mga Taga-Corinto, Mga Taga-Galacia, Mga Taga-Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito,  Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro,  2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibliya.Tagalog.free