Biblias

IBhayibheli lesiZulu

Amashumi ngamashumi ezigidi zabantu asebenzisa iapp ukufunda iBhayibheli Elingcwele. Akwenzeki ukuthi kwedlulelwe yisikhathi ukuzwa Izwi likaNkulunkulu, manje seliyatholakala ocingweni lwakho ngolimi lwakho.

Downloda iBhayibheli elesiZulu, elenzelwe abantu abangamaZulu abase Mzansi Afrika, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique naseSwazini.

Manje usungakwazi ukusebenzisa iapp yethu ukwenza Izwi likaNkulunkulu libe yinxenye yempilo yakho yazinsuku zonke. Downloda leliBhayibheli lesiZulu ukwazi ukuthola Izwi likaNkulunkulu nomaphi. Thokozela lelihumusho eliyilo nelizwakalayo elingolimi lwesiZulu.

Downloda mahhala emshinini wakho ongumahlala ekhikhini: uzobona ubuhle bokuba neBhayibheli ezandleni zakho ngaso sonke isikhathi.
ibhayibheli-lesizulu 13
Uma usudowlodile, lena app iyakuvumela ukuthi ufunde iBhayibheli ungalumekile kwi-Internet.

IBhayibheli ngesiZulu linezincwadi eziwu 39 kwi Testamente Eliza last (Ugenesise, U-Eksodusi, Ulevitikusi, Unumeri, Uduteronomi, Ujoshuwa, Abahluleli, Uruthe, 1 Usamuweli, 2 Usamuweli, 1 Amakhosi, 2 Amakhosi, 1 Izikronike, 2 Izikronike, U-Ezra, Unehemiya, U-Esteri, Ujobe, Amahubo, Izaga, Umshumayeli, Isihlabelelo Sezihlabelelo, U-Isaya, Ujeremiya, Isililo, Uhezekeli, Udaniyeli, Uhoseya, Ujoweli, U-Amose, U-Obadiya, Ujona, Umika, Unahume, Uhabakuki, Uzefaniya, Uhagayi, Uzakariya, Umalaki) nezincwadi eziwu 27 kwiTestamente Elisha (Ngokukamathewu, Ngokukamarku, Ngokukaluka, Ngokukajohane, Izenzo, Kwabaseroma, 1 Kwabasekorinte, 2 Kwabasekorinte, Kwabasegalathiya, Kwabase-Efesu, Kwabasefilipi, Kwabasekolose, 1 Kwabasethesalonika, 2 Kwabasethesalonika, 1 Kuthimothewu, 2 Kuthimothewu, Kuthithu, Kufilemoni, Kumaheberu, Ekajakobe, 1 Kapetru, 2 Kapetru, 1 Kajohane, 2 Kajohane, 3 Kajohane, Ekajuda, Isambulo)

Vumela le-app ikulethele Izwi likaNkulunkulu nsuku zonke!

https://play.google.com/store/apps/details?id=ibhayibheli.lesizulu